Rabu, 15 Disember 2010

Kitab-Kitab Wajar Baca


Atas saranan sahabat di Goodreads saya akan menyenaraikan kitab-kitab yang wajar dibaca oleh pencinta ilmu seperti yang disarankan oleh Dr. Aidh Abdullah Al-Qarni..

a. Kitab-Kitab Tafsir

1. Tafsir Ibn Jarir al-Thabari
2. Tafsir Ibn Katsir
3. Mukhtasarat Tafsir Ibn Katsir
4. Tafsir al-Qurtubi
5. Tafsir al-Kasysyaf Karya al-Zamakhsyari
6. Tafsir al-Razi
7. Fath al-Qadir karya al-Syaukani
8. Tafsir Adhwa al-Bayan

b. Di Hadapan Hadrat Nabi s.a.w

1. Shahih al-Bukhari
2. Shahih Muslim
3. Jami' al-Tirmidzi
4. Sunan Abu Dawud
5. Sunan al-Nasa'i
6. Sunan Ibn Majah
7. Musnad Imam Ahmad
8. Al-Muwatha' Imam Malik
9. Sunan al-Baihaqi
10. Jami' al-Ushul
11. Majma' al-Zawaid
12. Sahih al-Jami' al-Shagir
13. Al-Mushtalah
14. Al-Ahadis al-Musytarah wa al-Maudhu'at

c. Kitab-Kitab Fiqh

1. Al-Mughni Karya Ibn Qudamah
2. Al-Majmu' Karya al-Nawawi
3. Al-Muhalla Karya Ibn Hazm
4. Subul al-Salam: Syarah Bulugh al-Maram
5. Nail al-Awthar
6. Fatawa Ibn Taimiyah
7. Zad al-Ma'ad
8. Zad al-Mustanqa'
9. AlRaudh al-Murabba': Syarh Zad al-Mustanqa'
10. Al-'Uddah:Syarh al-'Umdah

d. Kitab Biografi Para Perawi Hadis

1. Tadzkirat al-Huffaz karya al-Dzahabi
2. Siyar A'lam al-Nubala'

e. Biografi Para Dhua'fa dan Para Tsiqat

1. al-Dhu'afa karya Ibn Hibban
2. Mizan al-i'tidal karya al-Dzahabi
3. Lisan al-Mizan karya Ibn Hajar
4. al-Tsiqat karya Ibn Hibban

f. Kitab Sejarah

1. Tarikh Ibn Jarir
2. al-Bidayah wa al-Nihayah karya Ibn Katsir
3. al-Kamil karya Ibn al-Atsir

g. Kitab Sirah

1. Sirah Ibn Hisyam
2. Al-Raudh al-Unf
3. Sirah Ibn Katsir
4. Dala'il al-Nubuwah karya al-Baihaqi.
5. Zad al-Ma'ad karya Ibn al-Qayim

h. Kitab Akidah

1. al-Tauhid karya Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab.
2. Ma'arij al-Qabul
3. Al-aqidah al-Thahawiah

J. Lain-lain

1. Muqaddimah Ibn Khaldun
2. Riyadh al-Shalihin
3. Bulugh al-Maram
4. Fath al-Bari
5. Al-Tamhid karya Ibn Abdul Barr

p/s: Sebelum ini saya berkira-kira juga sama ada mahu menyenaraikan tajuk-tajuk kitab ini atau tidak kerana terlalu banyak dan panjang. Saya juga tidak mahu tulis kerana saya tahu yang senarai kitab ini agak sukar dan mustahil untuk saya baca..

1 ulasan:

aidura sofiee berkata...

fariza, thanks for sharing the info with us.

Catat Ulasan

Nota: Hanya ahli blog ini sahaja yang boleh mencatat ulasan.